ОСНОВНІ ВІХИ ІСТОРІЇ КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ ТА ЛОГОПСИХОЛОГІЇ

У 1998 році на дефектологічному факультеті НПУ імені М.П. Драгоманова відбулися реструктуризаційні зміни. Наказом від 18 березня 1998 року №75 «Про реорганізацію фахових кафедр дефектологічного факультету» та з метою вдосконалення організації навчального процесу відповідно до нових напрямів підготовки спеціаліста та інструктивного листа Міністерства освіти України №9/1-50 від 16 березня 1998 року кафедри олігофренопедагогіки й психопатології та сурдопедагогіки і логопедії дефектологічного факультету реорганізовано в чотири фахові кафедри відповідно до напрямків підготовки спеціалістів: кафедра тифлопедагогіки; кафедра логопедії (нині – кафедра логопедії та логопсихології); кафедра олігофренопедагогіки та кафедра сурдопедагогіки.

Колектив новоствореної кафедри логопедії у 1998 році складав 8 осіб – кандидат педагогічних наук, доцент Л.О. Смирнова, кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Гопіченко, кандидат педагогічних наук, доцент Р.А. Юрова, кандидат педагогічних наук, доцент С.Ю. Конопляста, старший викладач В.О. Кондратенко, старший викладач С.М. Заплатна, старший викладач Н.В. Чередніченко. Її завідувачем стала доктор педагогічних наук, професор М.К. Шеремет (1998-2018 рр).

У 1999-2000 роках на кафедрі логопедії почали працювати Ю.В. Пінчук, А.Г. Обухівська, І.С. Марченко, М.В. Рождественська. Згодом колектив кафедри кількісно й якісно розширився.

Навчання студентів відбувалося за різними формами – на денній і заочній формах навчання та шляхом перепідготовки кадрів на спецфакультеті. Наказом Міністерства освіти України від 8 лютого 1995 року №340 «Про затвердження Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах», студенти навчалися і через екстернатну форму навчання.

Членами кафедри вперше в Україні були розроблені навчальні плани з підготовки фахівців-логопедів та навчально-методичні комплекси до них.

У різні періоди підготовка фахівців-логопедів завжди передбачала присвоєння їм подвійних кваліфікацій (логопед і вчитель початкових класів шкіл для дітей з ТПМ; логопед і педагог-дефектолог спеціальних дошкільних закладів для дітей з ТПМ; логопед і спеціальний психолог та ін.), що мало на меті розв’язання усталеної проблеми – задовольнити потреби закладів спеціальної освіти та реабілітаційних установ усіма необхідними фахівцями.

Кафедра логопедії НПУ імені М.П. Драгоманова упродовж 1999-2000 навчального року продовжувала роботу з удосконалення робочих програм, зокрема, було розроблено нові навчальні програми з курсів «Основи логопедії», «Спеціальна методика дошкільного виховання», «Культура та техніка мовлення» оновлено програму курсу «Психологія мовлення» та ін., а також курс «Логопедія». На педагогічному факультеті викладачами кафедри читалися дисципліни «Основи дефектології» й «Основи логопедії».

Членами кафедри логопедії дефектологічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова велися дослідження з таких напрямків: «Формування навичок грамотного письма у дітей із важкими вадами мовлення в умовах корекційного навчання» (Н.В. Чередніченко.), «Формування творчого зв’язного мовлення у дошкільників із затримкою психічного розвитку» (І.С. Марченко), «Формування системи словотворення як засіб розвитку мовлення слабочуючих учнів» (В.О. Кондратенко) «Система професійної компетентності вчителя-логопеда» (Ю.В. Пінчук) та ін.

У 2002 році члени кафедри під керівництвом завідувача М.К. Шеремет брали участь у розробці першого Стандарту вищої освіти зі спеціальності «Дефектологія. Логопедія».

Значним науково-методичним досягненням 2004 року в галузі логопедії було видання Стандартів освіти для І-ІV класів спеціальної школи для дітей з ТВМ, участь у розробці котрих взяли всі члени кафедри, а в 2005 році – навчальних програм для шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (М.К. Шеремет «Програми для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (підготовчий - 1 класи)», М.К. Шеремет «Навчальна програма для 2-4 класів школи для дітей з ТПМ")

Кафедрою розроблені унікальні програми практики студентів: волонтерська, пропедевтична, виробнича педагогічна, логопедична у дошкільних закладах, спеціальних школах, на логопунктах та логопедична в поліклініках, психологічна на посаді психолога, магістерська науково-дослідна та ін. За всю історію існування було розроблено близько 20 програм практик.

На етапі свого становлення кафедра приділяє значну увагу всім аспектам науково-дослідної роботи. Викладачі спрямовують свої зусилля на організацію здійснення наукових досліджень з актуальних проблем логопедії, логодидактики, логопсихології, психолого-логопедичної діагностики, історії логопедії, реабілітаційної та корекційної роботи тощо.

Дефектологічний факультет, що функціонував у складі університету, з 2003 р. було реорганізовано в Інститут корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова (з 2018 року – факультет спеціальної та інклюзивної освіти. Нова назва продиктована вимогами сучасного суспільства та законодавчої бази України щодо надання права всім дітям здобувати освіту за місцем проживання, а отже, і підготовкою відповідних спеціалістів – вчителів шкіл з інклюзивною формою навчання).

Авторським колективом кафедри логопедії в 2010 році було підготовлено перший та, поки, єдиний в Україні ґрунтовний підручник «Логопедія» (за редакцією М.К. Шеремет) для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Корекційна освіта (за нозологіями)» (нині 016 Спеціальна освіта). У підручнику висвітлено науково-методичні засади логопедії як науки, описано вікові норми мовленнєвого розвитку дитини, охарактеризовано системні порушення усного мовлення, причини їх прояву, патогенез і корекційно-реабілітаційну роботу з подолання цих порушень. У зв’язку зі значною затребуваністю підручника, він перевидавався п’ять разів (у 2010, 2014, 2015, 2017, 2018 роках). Авторами підручника в різні роки були Н.В. Базима, О.Б. Качуровська, В.О. Кондратенко, С.Ю. Конопляста, С.І. Корнєв, І.В. Мартиненко, І.С. Марченко, Ю.В. Пінчук, О.Ю. Ромась, В.В. Тарасун, В.В. Тищенко, Н.В. Чередніченко.

У 2006 і 2019 роках видані «Хрестоматії з логопедії» за редакцією М.К. Шеремет, укладачі першої книги – С.Ю. Конопляста, І.В. Мартиненко, другої – І.С. Марченко та С.В. Федоренко.

На сьогодні при кафедрі логопедії функціонує наукова школа, створена її першим завідувачем, професором М.К. Шеремет «Науково-методологічні засади та сучасні технології діагностики та корекції тяжких порушень мовлення», основними напрямами якої є розробка нових логопедичних технологій та впровадження їх в практику роботи спеціальних освітніх закладів України. Членами наукової школи (С.Ю. Конопляста, І.С. Марченко, Ю.В. Пінчук, Ю.В. Коломієць, І.В. Мартиненко, С.І. Корнєв, О.Б. Качуровська, Н.В. Базима, О.В. Потапенко, Т.М. Осадча та ін.) визначено й обґрунтовано актуальні питання логопедії: вчення про ранню діагностику, корекцію розвитку та організацію навчально-виховного процесу дітей з тяжкими порушеннями мовлення дошкільного та шкільного віку, процес підготовки логопедів у ЗВО та ін.

Кафедра активно співпрацює з Інститутом спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; з Міністерством освіти і науки України; з усіма вітчизняними кафедрами, на яких готують логопедів; з кафедрою хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця; з Інститутом психології імені Костюка; з Академією педагогіки спеціальної (Варшава, Польща); з центром ранньої реабілітації дітей-інвалідів в м. Замостьє (Польща); зі Стокгольмським та Упсальським університетами (Швеція); з НДІ отоларингології; з відділенням «Вабос» з проблем використання ТЗН в корекційно-логопедичній роботі; з НДІ нейрохірургії; з відділеннями інтенсивної терапії та гіперболічної оксігінації; з Інститутом геронтології, де студенти кафедри проходять практику. У подальшому кафедра планує розширювати співпрацю з корекційно-реабілітаційними закладами інших регіонів України та зарубіжжя для поліпшення рівня підготовки фахівців-логопедів.

Викладачами кафедри постійно здійснюється рецензування навчальних посібників, підручників, кандидатських та докторських дисертації, методичних розробок та навчальних програм для шкіл та закладів вищої освіти.

Члени кафедри постійно беруть участь у роботі вітчизняних та зарубіжних конгресів, симпозіумів, конференцій та круглих столів, де ознайомлюються з передовим досвідом логопедичної теорії та практики. Також при кафедрі діє студентський науковий гурток за такими напрямами:

1. «Психолінгвістичні та неврологічні основи формування мови та мовлення» – проф. М.К. Шеремет, проф. В.В. Тарасун, доц. Ю.В. Коломієць, доц. А.М. Савицький, ст. викл. Н.В. Базима.

2. «Психолого-педагогічне вивчення осіб із тяжкими порушеннями мовлення» – проф. С.Ю. Конопляста, доц. О.Б. Качуровська, доц. Ю.В. Пінчук.

3. «Корекційні методики навчання дітей дошкільного та шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення» – доц. І.С. Марченко, доц. Н.В. Чередніченко.

4. «Логопедичний супровід  дитини з ТПМ та її родини у межах сучасного освітнього простору», «Проблема мовленнєвої готовності до навчання дітей з ПМ в умовах інтегрованого освітнього простору» – проф. С.Ю. Конопляста .

5. «Логопсихологія. Особливості психічного розвитку дітей з ПМР; психокорекційна робота» – доц. І.В. Мартиненко.

6. «Нові інформаційні технології в логопедії» – доц. О.Б. Качуровська.

7. «Історичні аспекти становлення логопедії» – проф. С.В. Федоренко, доц. С.І. Корнєв, доц. О.М. Потапенко, доц. О.В. Козинець, ст. викл. Ж.М. Ковальчук.

8. «Актуальні проблеми реабілітації осіб з обмеженими функціями здоров’я» – проф. В.В. Тарасун, доц. А.М. Савицький.

Кафедра логопедії та логопсихології за час свого існування брала участь в різноманітних Міжнародних проєктах.

Хочемо означити найбільші проекти, втілені за останнє десятиріччя.

1. Проект «DAJ» – Art as a tool for empowering people with disability (Мистецтво як інструмент для розширення можливостей людей з інвалідністю) під керівництвом та в рамках діяльності міжнародної організації «Sharemusic Sweden», який об’єднав чотири країни – Швецію, Білорусь, Україну й Грузію. Україна приєдналася до проекту в 2009 році, зараз проект знову поновлюється. Координатор проекту – Софія Александерссон (Швеція).

2. Проект «Poverty and survival strategies in Russia, Ukraine and Belarus» («Бідність і стратегії виживання в Росії, Україні і Білорусії») під керівництвом FUCRS Centrum för Rysslandsstudier, University of Uppsala, Sweden (FUCRS Центр för Rysslandsstudier, Університет Упсала, Швеція). Мета та завдання – дослідження проблем бідності і пошуки створення стратегії виживання в Росії, Україні, Білорусії. За проектом проводилося емпіричне дослідження, здійснювалася обробка даних. Партнери – Упсальский Центр Російських і Євразійських Досліджень (Швеція). Керівник проекту – Анн-Марі Сатр (Швецький університет м.Уппсала). Терміни реалізації – 2011-2013 рр.

3. Науково-дослідницький проект «Human resources in disability and poverty - A family perspective» («Людські ресурси в інвалідності та бідності – Сімейні проблеми») під керівництвом University of Uppsala, Sweden.

З 2018 року й понині кафедру логопедії та логопсихології очолює доктор педагогічних наук, професор С.В. Федоренко.

До штату кафедри станом на початок 2021-2022 навчального року входять Т.П. Артімонова, Н.В. Базима, О.Ю. Гноєвська, О.Б. Качуровська, О.В. Козинець, Ж.М. Ковальчук, Ю.В. Коломієць, С.Ю. Конопляста, С.І. Корнєв, Н.І. Королько, І.В. Мартиненко, Т.М. Пількевич, Ю.В. Пінчук, О.М. Потапенко, А.М. Савицький, В.В. Тарасун, В.В. Тищенко, С.В. Федоренко., Н.В. Чередніченко, Т.М. Швалюк.

Серед заслужених викладачів кафедри логопедії та логопсихології ті, хто в різні проміжки часу розбудовували вітчизняну логопедію: кандидат педагогічних наук, доцент Р.Г. Краєвський (1897-1980), доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Є.Ф. Соботович (1935-2007), кандидат педагогічних наук, доцент М.А. Савченко (1928-2012), кандидат медичних наук, доцент М.В. Рождественська (1926-2017), старший викладач С.М. Заплатна (1953-2018), кандидат педагогічних наук, доцент Р.А. Юрова, кандидат педагогічних наук, доцент Л.О. Смирнова (1935 р.н.), кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Гопіченко (1940 р.н.), кандидат педагогічних наук, доцент І.С. Марченко (1960 р.н.).

Провідними напрямками досліджень колективу кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти уже тривалий час є «Зміст освіти, форми, методи і засоби підготовки вчителів» (Ю.В. Пінчук, С.В. Федоренко, М.К. Шеремет), «Навчання, виховання, соціальна і трудова адаптація дітей з порушеннями розумового та фізичного розвитку» (Н.В. Базима, О.Б. Качуровська, Ю.В. Коломієць, С.Ю. Конопляста, С.І. Корнєв, Н.І. Королько, І.В. Мартиненко, І.С. Марченко, О.М. Потапенко, А.М. Савицький, В.В. Тарасун, В.В. Тищенко, Н.В. Чередніченко, Т.М. Швалюк, та ін.), дослідження історії та розвитку вітчизняної логопедії, творчої спадщини науковців попередніх років (О.В. Козинець, С.І. Корнєв, О.М. Потапенко, С.В. Федоренко).

Наукові дослідження кафедри логопедії та логопсихології протягом часу її існування розгорталися в декількох напрямах:

1) медико-психологічний (С.Ю. Конопляста, І.В. Мартиненко та ін.);

2) психолого-педагогічний (Н.В. Базима, О.Б. Качуровська, Н.І. Королько, З.П. Ленів, І.С. Марченко, Ю.В. Пінчук, А.М. Савицький, В.В. Тищенко, Н.В. Чередніченко, Т.М. Швалюк та ін.)

3) історико-педагогічний (О.В. Козинець, Ж.М. Ковальчук, С.І. Корнєв, О.М. Потапенко, С.В. Федоренко ін.);

4) нейробіологічний та нейропсихологічний (В.В. Тарасун, М.К. Шеремет, Ю.В. Коломієць та ін.);

5) психолінгвістичний (М.К. Шеремет та ін.)

За роки існування незалежної України кафедра логопедії та логопсихології перетворилася в одну з провідних кафедр країни. Рівень навчання студентів та підготовки фахівців наближений до світових стандартів. Сьогодні на кафедрі навчається більше тисячі студентів, аспірантів, докторантів.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу для навчальної, наукової та корекційно-діагностичної роботи. Це сприяє впровадженню в навчальний процес та педагогічну практику новітніх досягнень науки, в тому числі сучасних психолого-педагогічних технологій, генетичної медицини, біологічних наук та ін.