Image
Кравець Ніна Павлівна

Посада: доцент кафедри психокорекційної педагогіки та реабілітології

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Сфера наукових інтересів: спеціальна освіта та виховання осіб з особливими освітніми потребами, психокорекційна педагогіка, ортопедагогіка, спеціальна та корекційна андрагогіка, методика навчання української мови та української літератури; інклюзивна освіта.

Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Нагороди: нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти», нагрудний знак «Софія Русова», нагрудний знак «Василь Сухомлинський»

Викладає дисципліни: Психокорекційна педагогіка з історією, Основи наукових досліджень, Ортопедагогіка, Кондуктивна педагогіка, Спеціальна андрагогіка та професійне реабілітування, Основи підготовки наукового дослідження

Основні публікації

1. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / Укл. Кравець Н. П. Видання 3-є, випр. і доповнене. К.:Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. 74 с.


2. Кравець Н. П. Робота з дітьми-сиротами з інтелектуальними порушеннями: навчальний посібник. Видання третє, виправлене і доповнене. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. 91 с.


3. Кравець Н. П. Інноваційні технології навчання та формування читацької діяльності у підлітків з
інтелектуальними порушеннями // Особлива дитина: навчання і виховання, 2018. №2 ( 86 ) квітень-травень-червень 2018. С. 25-35.


4. Кравець Н. Впровадження інклюзивного навчання в зарубіжних країнах //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Тернопіль, 2018. № 2. 173 с. С. 139-146.


5. Кравець Н. П. Дидактичні принципи та методи навчання української літератури учнів з порушеннями інтелектуального розвитку. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: зб. наук.праць за матеріалами ІІ Міжнародної інтернет-конференції , 25 жовтня 2018 р. / відп. ред. В. В. Макарчук. Умань:ВПЦ «Візаві», 2018. 152 с. С. 70-75.


6. Кравець Н. П. Сторітеллінг як технологія творчого розвитку учнів з інтелектуальними порушеннями на уроках літератури в умовах спеціального та інклюзивного навчання. Topical issues of pedagogy: Collective monograph.Edizioni Magi, Roma, Italy, 2019. 240 p. P. 80-102.


7. .Кравець Н., Матющенко І. Вплив художньої літератури на соціалізацію учнів з інтелектуальними порушеннями//Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія:педагогіка. 2021. № 2. С.171-178.


8. Кравець Н. П. Підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми з посттравматичними симптомами. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної інтернет-конференції 24 листопада 2022 р. /відп. ред. В. В. Макарчук. Умань,2022.. С. 56 – 60.


9. Кравець Н. П., Конопацька О. С. Інтегрований підхід до викладання навчальних предметів у спеціальному закладі освіти відповідно до концепції Нової української школи. Перспективи та інновації науки. (Серія «Пелагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). Випуск № 11(29), 2023. С. 237-246.


10. .Добридень А. В., Кравець Н. П. Військово-патріотичне виховання здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану в Україні. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). Вип №9(27), 2023. С. 164 – 172


11. Кульбіда С. В., Кравець Н. П, Круглик О. П. Стан володіння лексичним значенням слова учнями з особливими освітніми потребами молодших класів //Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Вип. 45: збірник наукових праць /М-во освіти і науки України, Український державний університет імені Михайла Драгоманова. Київ: Вид-во УДК імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 42 – 53.

12. Кравець Н. П. Дотримання принципу індивідуального підходу в навчанні дітей з порушеннями рухових функцій. Формування освітніх і науково-дослідницьких компетентностей у підготовці майбутніх ортопедагогів, реабілітологів та психологів (науково-педагогічне стажування): збірник наукових праць. Черкаси, 2023. С.19-25.


13. Краввець Н. П. Інноваційні технології на уроках української літератури як складова корекційної роботи з учнями з інтелектуальними порушеннями. Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня 2021 року, м. Київ. К., 2021. С. 33-37


14. Кравець Н. П. Кондуктивна педагогіка в системі навчального процесу студентів. Сучасні досягнення та перпективи науки та освіти: матеріали Міжнародної інтернет-конференції /Міжнародний гуманітарний дослідницький центр/ Житомир, 15 листопада 2023 р./Research Europe, 2023. С. 94-97.


15. Кравець Н. П., Конопацька О. С. Підготовка майбутніх ортопедів до роботи з дорослими з порушеннями функцій опорно-рухового апарату. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх вчителів : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнародної наук.- практ. інтернет-конф., 7 грудня 2023 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; Факультет початкової освіти та ін. / відп. ред. Макарчук В. В.; редкол.: Дудник Н. В., Дзюбенко І. А., Добридень А. В. та ін. Умань: Візаві, 2023. С. 68-73.

Сертифікати

kr-v01 kr-v02 kr-v03 kr-v04 kr-v05 kr-v06 kr-v07 kr-v08