Факультет спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова проводить набір на дистанційні та очні курси підвищення кваліфікації педагогів спеціальних закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічних працівників закладів освіти, батьків дітей з особливими освітніми потребами (логопедів, тифлопедагогів, сурдопедагогів, олігофренопедагогів, спеціальних та практичних психологів, ортопедагогів, асистентів-вчителя інклюзивного класу, вчителів загальноосвітніх закладів, вчителів-реабілітологів), що мають диплом про вищу спеціальну (педагогічну) освіту в межах ліцензованого обсягу. Також проводимо дистанційні курси для спеціальних закладів освіти та реабілітаційних центрів.

 

Проходить набір на дистанційні курси підвищення кваліфікації за напрямами:

1. РОЗЛАДИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ.
(Програма на 72 год., дистанційно). Липень 2024р. Вартість 2500 грн.
Діагностика та корекційні методики роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру; раннє втручання; робота з батьками.
Методики корекційної роботи із засобами ААС - підтримувальної (додаткової та альтернативної комунікації; методика PECS (Picture Exchange Communication System).

2. ОСНОВИ СУРДОПЕРЕКЛАДУ
(Програма на 72 год., дистанційно). Червень 2024р. Вартість 2500 грн.
Ознайомлення слухачів з лінгвістичними та психолінгвістичними підходами сприймання та розуміння текстів й усних повідомлень. Залежність розуміння повідомлення від його структурної організації. Феномен білінгвізму в змісті навчання дітей з порушеннями слуху. Структура та топоніміка дактильного та міміко-жестового мовлення в комунікативній діяльності осіб з порушеннями слуху.
Практичний курс розрахований на засвоєння основного мовленнєвого матеріалу, необхідного для комунікації з особами з порушеннями слуху на адекватному рівні розуміння.

3. АУДІОВЕРБАЛЬНА ТЕРАПІЯ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ООП
(Програма на 72 год., дистанційно). Червень 2024р. Вартість 2500 грн.
Оволодіння слухачами курсів сучасними знаннями теоретико-методологічних, організаційно-методичних засад аудіовербальної терапії й новітніми технологіями та техніками психолого-педагогічної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами в сучасному освітньому просторі.
Надання слухачам курсів інноваційних методик навчання та розвитку дітей з ООП, висвітлення авторських технологій та технік навчання дітей з ООП, зокрема для дітей порушеннями слуху, засвоєння сучасних інноваційних технологій аудіовербальної терапії як методу навчання дітей з порушеннями слуху.
Опанування уміннями співвідносити різні види мовлення в технологіях научіння та в реалізації технік психолого-педагогічної реабілітації відповідно до цілей і завдань навчально-виховного процесу з корекційною складовою. Специфіка та впровадження білінгвального навчання дітей з порушеннями слуху в Україні.

4. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ЕРГОТЕРАПІЯ (ЛФК)
(Програма на 72 год., дистанційно). Серпень 2024р. Вартість 2500 грн.
Основними завданнями курсу підвищення кваліфікації: ознайомлення слухачів із особливостями психолого-педагогічної діагностики та консультування, науково-практичними засадами навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, ДЦП та ерготерапевтичними практиками.
Особливості розвитку психомоторної та мовленнєвої сфер дітей з порушеннями функцій ОРА.
Спеціальні методики навчання для дітей з порушеннями функцій ОРА та корекційно-реабілітаційні технології.
Спецметодика фізичної реабілітації та адаптивного фізичного виховання дітей з ПФОРА. Методики ЛФК.

5. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ (ЛОГОПЕДИЧНИЙ МАСАЖ)
(Програма на 72 год., очно на базі факультету*). Вересень 2024р. Вартість 2500 грн.
Перша частина забезпечує слухачів основними питаннями теорії фізичної реабілітації, знайомить з основними прийомами масажу та логоритміки, актуалізуються знання з основ анатомії та фізіології, слухачі знайомляться з умовами для правильної організації та проведення масажу в логопедичній роботі, принципами підбору основних засобів реабілітації при різних видах мовленнєвих порушень.
Друга частина курсу знайомитьслухачівізрізними видами масажу, якізабезпечуютьрозвиток тих чиіншихфункцій у залежностівідпатологій у дітей з порушеннямимовлення.

6. ЛОГОПЕДІЯ
(Програма на 72 год. дистанційно). Квітень 2024р. Вартість 2500 грн.
Афазія; Дислексія; Дизартрія; Альтернативні та допоміжні засоби комунікації (АДК) у корекційній роботі з дітьми з ТПМ (Поняття та засоби АДК, категорії осіб користувачів АДК; напрями діагностики комунікативних здібностей осіб із ТПМ; створення адекватного можливостям дитини середовища спілкування; навчання підтримуючої комунікації дітей із ТПМ.

7. КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
(Програма на 72 год. дистанційно). Вересень 2024р. Вартість 2500 грн.
Програма спрямована на розширення уявлень про психологічні механізми і закономірності виникнення стійких дезадаптивних станів і психічних розладів, ознайомлення з основними принципами і методами клініко-психологічного дослідження; розкриття специфіки основних психічних розладів та дезадаптивних станів.

8. СЕНСОРНА ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ОРГАНІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (цей курс проводиться на базі мед. закладу м. Київ)
(Програма на 30 год.). Червень 2024р. Вартість 1800 грн.
Однією з головних проблем дитини з органічним ураженням нервової системи є нездатність інтегрувати сенсорну інформацію від органів сприймання в цілісну картину їх реального оточення. Цей практичний курс допоможе в роботі з сенсорними функціями. Корекційні заняття базуються на залученні до роботи всіх аналізаторів: зорового, слухового, тактильного, нюхового, смакового, вестибулярного.

9. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ МОНТЕССОРІ-ТЕРАПІЇ
(Програма 72 год, дистанційно). Вересень 2024р. Вартість 2500 грн.
Програму навчального курсу побудовано так: теоретичний матеріал курсу викладається переважно у вигляді опорних схем. Практичну роботу скеровується не на точну трансляцію методу, а на вільну роботу слухачів з дидактичним матеріалом Монтессорі під наглядом спеціаліста. Серед форм вправлянь переважають поєднання індивідуальної, групової та парної роботи слухачів по оволодінню підготовленим «звуженим» терапевтичним Монтессорі-середовищем та теоретичним наповненням матеріалу, що вивчається.

10. СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
(Програма на 72 год., дистанційно). Червень 2024р. Вартість 2500 грн.
Програма курсів підвищення кваліфікації психологів спеціальних освітніх і реабілітаційних закладів передбачає вивчення усіх основних аспектів, що відображають структуру сучасної психоконсультативної роботи. Важливе місце у викладанні курсів належить з’ясуванню теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань, а також орієнтації слухачів курсів на ефективне застосування здобутих знань у корекційно-відновлювальному навчанні дітей з психофізичними порушеннями.

11. ОСНОВИ ДИТЯЧОЇ НЕЙРОПСИХОЛОГІЇ
(Програма на 30 год., дистанційно). Серпень 2024р. Вартість 1800 грн
Ознайомити слухачів із віковими нормами становлення вищих психічних функцій, основними нейропсихологічними синдромами дитячого віку та основами нейропсихологічної діагностики дітей із мовленнєвими порушеннями.
1. Основні відомості з морфо-функціональної будови головного мозку, представництво у корі головного мозку вищих психічних функцій.
2. Розкриття деяких теоретичних аспектів психічного розвитку дітей із мовленнєвими порушеннями з точки зору нейропсихології.
3. Ознайомлення з віковими особливостями дозрівання психічних процесів і функцій.
4. Поняття, суть та принципи дитячої нейропсихологічної діагностики.
5. Ознайомлення з основами методиками нейропсихологічної діагностики в дитячому віці.

12. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СЛОВНИКА І ГРАМАТИЧНОЇ БУДОВИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
(Програма на 30 год, дистанційно). Липень 2024р. Вартість 1800 грн.
Спеціальна методика словникової роботи з дітьми з ТПМ (поняття та значення словникової роботи, особливості розвитку словника у дітей, напрямки та зміст логопедичної роботи з розвитку словника). Спеціальна методика формування граматичної будови мови (формування способів словотворення, морфологічної, синтаксичної сторін мовлення).

13. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗБАР’ЄРНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
(Програма на 30 год., дистанційно). Вересень 2024р. Вартість 1800 грн.
Ознайомити з особливостями вивчення функцій стану зору при офтальмопатології; сприяти засвоєнню основних принципів створення доступного середовища для осіб з порушеннями зору.

14. РЕКРЕАЦІЙНА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ, ВЕТЕРАНАМ ТА ЇХНІМ СІМЯМ
(Програма на 72 год., дистанційно). Травень 2024р. Вартість 2500 грн.
Ознайомлення з поняттями стрес, травматичний та посттравматичний стресовий розладопанування поняттям про операції кохлеарной та стволомозгової слухової імплантаціїоволодіння уміннями слухомовленнєвої реабілітації людей з порушеннями слуху і зв’язним мовленнямформування вмінь з розвитку слухового сприймання на немовленнєвому та мовленнєвому матеріаліформування вмінь в постановці, автоматизації, диференціації звуків мовленняоволодіння методикою зчитування з губ усного мовленняформування умінь застосовувати отримані знання у різних сферах нової діяльності: педагогічний процес, реабілітація, спілкування, міжособистісні та міжгрупові стосунки в інноваційному соціальному середовищіформування умінь відбирати та оцінювати новітні технології та техніки психолого-педагогічної реабілітації, особистісної рекреації, впроваджувати у життяоволодіння техніками відновлення особистості після травматизації та стресу, пережитих бойових подій.

15. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ
(Програма на 30 год., дистанційно). Червень 2024р. Вартість 1800 грн.
Розкриття психологічного змісту поняття порушення поведінки особистості; визначення чинників виникнення поведінкових порушень у дітей та підлітків (психологічний та медичний підходи); оволодіння методами психологічної діагностики поведінкових порушень у дітей та підлітків; опанування оптимальними методами психологічної корекції окремих видів поведінкових порушень.

16. ШРИФТ БРАЙЛЯ
(Програма на 30 год., дистанційно). Вересень 2024р. Вартість 1800 грн.
Практичне оволодіння технікою письма і читання шрифтом Л. Брайля; опанування фізіологічних механізмів та методів розвитку дотикового сприймання, формування цілісного образу брайлівських знаків; засвоєння методики навчання читання та письма рельєфно-крапковим шрифтом Л. Брайля людей з глибокими порушеннями зору.

17. СПЕЦІАЛЬНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК У ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
(Програма на 30 год., дистанційно). Вересень 2024р. Вартість 1800 грн.
Аналіз та засвоєння основних теоретичних підходів до процесу реабілітації особистості з порушеннями зору через формування життєвих навичок; забезпечення готовності слухачів до формування життєвих навичок у осіб з порушеннями зору; формування здатності до реабілітаційної професійної діяльності.

18. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ТА КОРЕКЦІЙНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА В СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ТА ІРЦ
(Програма на 72 год., дистанційно). Вересень 2024р. Вартість 2500 грн.
Курс розроблений з метою надання методичної допомоги учасникам процесу підвищення кваліфікації щодо продуктивного застосування нових  технологій в організації процесу навчання та виховання осіб з інтелектуальними порушеннями. Під час проходження курсів фахівці  ознайомляться з особливостями організації та проведення корекційно-розвиткових занять з альтернативної комунікації для учнів з помірним і тяжким ступенем інтелектуальних порушень; отримають практичні кейси щодо організації уроків адаптивної фізкультури;  здобудуть практичні уміння застосування арт-технологій у психокорекційній роботі; ознайомляться з особливостями організації процесу формування соціально-побутових компетентностейв учнів з інтелектуальними порушеннями,  а також отримають практичний алгоритм дій щодо трудового навчання та професійної підготовки учнів з інтелектуальними порушеннями; ознайомляться з сучасними підходами та технологіями щодо організації логопедичної допомоги особам з інтелектуальними порушеннями враховуючи новітні розробки в галузі спеціальної освіти.

19. ОСВІТНЯ ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНКЛЮЗИВНА ПЕДАГОГІКА
(Програма на 72 год., дистанційно). Вересень 2024р. Вартість 2500 грн.
Формування основних проблем організаційного, змістового та методичного забезпечення інклюзивної освіти.

 

Курси підвищення кваліфікації проводяться як на базі факультету спеціальної та інклюзивної освіти УДУ імені Михайла Драгоманова, а також дистанційні за допомогою новітніх інформаційних платформ (GoogleMeet). За умов успішного виконання навчальної програми курсів слухачі отримують сертифікат про підвищення кваліфікації державного зразка.
Курси підвищення кваліфікації корекційних педагогів та педагогічних працівників – це платна освітня послуга, що надається в ФСІО УДУ імені Михайла Драгоманова. Оплата проводиться за рахунок фізичних осіб.

 

Контакти:

м. Київ, вул. Олександра Кониського (Тургенєвська), 8/14 (гуманітарний корпус УДУ імені Михайла Драгоманова – 13 поверх, ауд. 13-10)

тел. 093 750 73 81 (Viber, Telegram)

e-mail: o.y.hnoievska@udu.edu.ua

Контактна особа: Гноєвська Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології, завідувач лабораторії спеціальної та інклюзивної освіти ФСІО УДУ імені Михайла Драгоманова