КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

На етапі становлення України як держави європейського рівня гостро постала необхідність вдосконалення системи підготовки фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти (в тому числі психологів) з метою підвищення рівня їх професійної компетентності, що обумовило потребу у якісно новій спеціальності – спеціальності спеціального психолога.

У Державний класифікатор професій України професія спеціального психолога й досі не внесена, хоча і відрізняється значною специфікою професійної діяльності, а також особливими вимогами, які висуваються до фахівців. Якщо звернутися до історії виникнення професії спеціального психолога, слід згадати, що практична психологія в освіті виникла як результат необхідності психологічного обґрунтування та супроводу процесу навчання учнів при різних варіантах систем розвиваючого навчання (70-80-і рр. ХХ ст.), коли виникла можливість розвитку нових видів навчальних закладів (ліцеїв, гімназій тощо). З 1989 р. у СРСР розпочалася підготовка практичних психологів для системи освіти, в школах з’явилися практичні психологи, первинною метою професійної діяльності яких була психологічна допомога дитині в процесі навчання.

Але у ході роботи саме до практичного психолога зверталися вчителі, учні та батьки у разі виникнення проблем розвитку, труднощів у навчанні та міжособистісній взаємодії. Фокус уваги практичного психолога поступово зміщувався у бік прогнозування та профілактики подібних труднощів, що в свою чергу потребувало докорінних змін у професійній діяльності шкільних практичних психологів. В той же час схожі завдання, але з категорією більш складних випадків («аномальні», «дефективні» діти за термінологією того часу), вирішувалися дефектологією і суміжними науками, які вивчали як значні порушення розвитку дітей (розумова відсталість, сліпота, глухота тощо), так і менш яскраво виражені (затримка психічного розвитку, порушення розвитку при мінімальній мозковій дисфункції, стерті порушення розвитку та ін.). Таким чином, діти деяких категорій підпадали під вивчення і практичної психології, і дефектології, що послугувало оптимізації допомоги таким дітям з врахуванням досвіду взаємодіючих наук, який поповнювався завдяки взаємозбагаченню теорії та практики.

Внаслідок розширення контактів з розвинутими країнами Заходу у світогляді суспільства прослідковуються глобальні зміни, у тому числі і у сприйманні осіб з психофізичними порушеннями та ставленні до них: дедалі частіше проголошувалися ідеї про права людини, соціальну відповідальність, гуманізацію суспільства тощо. Вітчизняні науковці отримали змогу ознайомитися з досвідом і дослідженнями іноземних колег у галузі освіти, де відповідно до Конвенції про права дитини ООН висвітлюється концепція інтегрованого навчання дітей з порушеннями розвитку і дітей, які розвиваються відповідно до вікових норм. У соціальній ситуації, що склалася, зміни в першу чергу торкнулися освітньої системи (як загальної, так і спеціальної), яка, в свою чергу, розширила вимоги до фахівців, які займалися проблемами розвитку, навчання та виховання дітей. Все це сприяло підвищенню уваги до психологічних знань про дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Перед педагогічними вузами країни з’явилася необхідність підготовки спеціалістів, які володіють системою психологічних знань про дітей з порушеннями розвитку, розуміють їх труднощі, знають особливості їх навчання та життєдіяльності. У навчальні плани державних стандартів в якості обов’язкової дисципліни професійної освіти було внесено навчальну дисципліну «Спеціальна психологія». Аналогічну назву отримала і спеціалізація психолога, професійна діяльність якого пов’язана з дітьми, які мають психофізичні порушення.

Тривалий час у системі спеціальної освіти України психологічна допомога особам з обмеженими психофізичними можливостями надавалася фахівцями, які, як правило, не мали відповідної спеціальної професійної підготовки, що впливало на якість і ефективність корекційно-реабілітаційного процесу. Сьогодні, в умовах реформування освіти у бік інклюзії, гостро усвідомлюється соціальна потреба в розвитку ініціативних, творчих, ділових якостей спеціальних психологів, що передбачає посилення креативних компонентів їх професійної підготовки. Сучасному фахівцю у галузі спеціальної психології необхідно нове концептуальне мислення, яке спонукатиме його до об'ємного споглядання процесів психічного онто- і дизонтогенезу, соціалізації і освіти осіб з психофізичними порушеннями та забезпечить вищу якість професійної діяльності.

Реформування дефектологічного факультету в Інститут корекційної педагогіки та психології (з 2018 року – факультет спеціальної та інклюзивної осваіти) на чолі із директором академіком В.М. Синьовим у вересні 2003 року було насамперед спрямоване на розбудову структури та змісту професійної підготовки та на пошук сучасних конкурентоздатних спеціальностей. З цією метою 30 серпня 2004 року вперше в Україні було створено кафедру спеціальної психології та медицини. Завідувачкою кафедри була призначена професор Огороднійчук Зоя Василівна, яка доклала багато зусиль для розробки навчальних планів, програм, підбору досвідчених викладачів для викладання медико-біологічних та психологічних дисциплін. Професор З.В. Огороднійчук з відзнакою закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького (сьогодні – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова), у 1981 році отримала вчений ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, захистивши дисертацію на тему «Психологія пізнавального інтересу». З 1976 року працює в НПУ імені М.П. Драгоманова, має понад 43 роки науково-педагогічного стажу, у коло її наукових інтересів входять проблеми загальної, спеціальної, вікової та педагогічної психології. Її авторству належать 120 наукових праць, серед яких підручники, рекомендовані МОН України для закладів вищої освіти («Загальна психологія», «Загальна психологія. Хрестоматія», «Вікова та педагогічна психологія» – у співавторстві, «Загальна психологія. Практикум»), підручники, навчальні та навчально-методичні посібники для закладів вищої освіти («Психологія чуттєвого пізнання», «Розвиток емпатії підлітків» тощо) та багато інших. Під керівництвом професора З.В. Огороднійчук захищено п’ять кандидатських дисертацій, троє її дисертантів (доценти В.І. Кротенко, Г.В. Афузова, О.М. Дубовик) до тепер успішно працюють у лавах професорсько-викладацького складу кафедри. У 2005 році Зоя Василівна Огороднійчук отримала звання професора спеціальної психології, а у 2007 році – звання Заслуженого працівника освіти.

В 2005 році було здійснено перший набір студентів за спеціальністю «Практична психологія (спеціальна)». На той момент професорсько-викладацький склад кафедри налічував 7 штатних працівників: проф., к. психол. н. З.В. Огороднійчук, доц., к. пед. н. Л.М. Руденко, доц., к. психол. н. В.І. Кротенко, доц., к. мед. н. М.В. Рождественську, доц., к. мед. н. В.Д. Чорненьку, доц., к. біол. н. К.М. Флоренсову, викл. В.П. Олефір. Фахівці, які першими отримали спеціалізацію спеціального психолога, були підготовлені для роботи з дітьми і дорослими з обмеженими психофізичними можливостями (з порушеннями інтелекту; пізнавального розвитку; слуху та зору; опорно-рухового апарату; мовлення; з емоційними розладами, у тому числі з розладами аутистичного спектру; поведінки і діяльності, а також з важкими комплексними порушеннями). У ході професійного навчання спеціальні психологи – випускники кафедри також мали можливість оволодіти навичками співпраці з членами сімей осіб, які мають порушення психофізичного розвитку; з педагогами і соціальними працівниками, які здійснюють навчання, реабілітацію і соціальну підтримку вказаного контингенту.

Психологічну складову підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти поряд з іншими викладачами активно розробляла і впроваджувала доцент кафедри спеціальної психології та медицини Кротенко Валентина Іванівна – випускниця Київського державного педагогічного інституту ім.О.М. Горького, яка у 2001 році захистила дисертацію на тему «Психологічні особливості емпатії підлітків» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. У 2005 році їй присвоєно вчене звання доцента кафедри спеціальної психології та медицини. Науково-педагогічний стаж Валентини Іванівни складає понад 18 років, у колі її інтересів вікова психологія, загальна психодіагностика та психодіагностика порушень психофізичного розвитку дітей; психологічна корекція; психологічне консультування; психопрогностика у спеціальній та клінічній психології. Результати її наукової діяльності висвітлено у більш, ніж 30 наукових публікаціях, серед яких навчальні та навчально-методичні посібники, методичні розробки, наукові статті у фахових виданнях тощо. Доц. В.І. Кротенко протягом багатьох років керує проблемною групою «Психопрогностика та психотерапія у спеціальній психології». Учасники проблемної групи неодноразово приймали участь у творчих конкурсах студентських наукових робіт; у Всеукраїнській олімпіаді (з міжнародною участю) зі спеціальної психології та корекційної педагогіки, де займали призові місця.

Серед викладачів кафедри, які здійснювали професійну підготовку медико-біологічного напрямку майбутніх фахівців у галузі спеціальної педагогіки і психології слід згадати доцента Рождественську Маргариту Вікторівну (1926 – 2017), яка, працюючи з 1969 року на дефектологічному факультеті (з 2004 року – на кафедрі спеціальної психології та медицини), викладала цикл провідних медичних та дефектологічних дисциплін: психопатологію, невропатологію, клініку розумової відсталості, клінічні особливості затримки психічного розвитку, неврологічні основи логопедії тощо. Будучи практикуючим лікарем-психіатром, Маргарита Вікторівна була блискучим педагогом і науковцем. Як відзначає академік Віт.І. Бондар, дослідження М.В. Рождественської, а також її колег А.І. Селецького, О.Й. Теплицької, В.К. Кузьміної сприяли формуванню нових підходів до вивчення етіології і патогенезу недиференційованих та диференційованих олігофреній, виявленню особливостей порушень вищої нервової діяльності у дітей цієї категорії, а також створили підґрунтя для вивчення термінальних (граничних) станів. У результаті проведених досліджень розроблялися методи і засоби патогенно обґрунтованої терапії та компенсаторних механізмів.

Не можна оминути увагою науково-викладацьку діяльність доцента кафедри Флоренсової Клавдії Михайлівни.

Набір 2006-2007 навчального року згодом збагатив професорсько-викладацький склад кафедри її випускницею, Федоренко (Касьян) Мариною Вікторівною, яка у 2011 році з відзнакою закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Дефектологія», отримавши кваліфікацію викладача спеціальної психології; практичного психолога (спеціального). Згодом у 2015 році Марина Вікторівна достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Психодіагностика та психокорекція синдрому гіперактивності у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю» за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія, у 2019 році отримала наукове звання доцента кафедри спеціальної психології та медицини НПУ імені М.П. Драгоманова. Її коло інтересів – поведінкові порушення у осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Окрім викладацької та наукової діяльності, результатом якої є навчальні та навчально-методичні посібники, наукові статті у фахових виданнях і виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах, доц. М.В. Федоренко очолює проблемну студентську групу, готує студентів до виступів з доповідями на конференціях різного рівня, працює над сумісними публікаціями за результатами наукових пошуків тощо.

У 2007 році відкритий набір на спеціальність «Психологія (спеціальна, медична)», яка користується великим інтересом з боку абітурієнтів. У 2008 році завідувачкою кафедри спеціальної психології та медицини призначено професора Руденко Лілію Миколаївну, яка керує кафедрою до тепер. Проф. Л.М. Руденко закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця за фахом «Лікар-педіатр», з 1992 року працює у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Стаж її науково-педагогічної діяльності 27 років, за цей час Лілія Миколаївна отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка (2005 р., дисертація на тему «Формування системи медичних знань в процесі підготовки педагога-дефектолога до корекційної роботи в закладах спеціальної освіти») та у 2014 році захистила дисертаційне дослідження на тему «Теоретичні та методичні засади діагностики і корекції агресивної поведінки дітей з розумовою відсталістю» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія. З 2015 року Л.М. Руденко – професор кафедри спеціальної психології та медицини. Лілія Миколаївна є науковим керівником 5 кандидатських дисертацій. Коло її наукових інтересів включає проблеми діагностики, корекції, консультування дітей з порушеннями психофізичного розвитку; диференційної діагностики межових станів; корекції поведінкових порушень у дітей та підлітків. Основні наукові здобутки проф. Л.М. Руденко викладені у 105 наукових працях, серед яких – монографія «Особливості агресивної поведінки розумово відсталих дітей», навчальні та навчально-методичні посібники для студентів закладів вищої освіти, наукові публікації у фахових виданнях тощо.

Науково-викладацьку діяльність проф. Л.М. Руденко поєднує із членством у редакційній колегії фахового видання «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія». Також вона є членом спеціалізованої вченої ради при НПУ імені М.П. Драгоманова Д 26.053.14 із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей 13.00.03 – корекційна педагогіка; 19.00.08 – спеціальна психологія.

Вагому частку у забезпеченні викладання дисциплін медичного напрямку при підготовці фахівців у галузі спеціальної освіти та спеціальної, клінічної психології вносить доцент кафедри Чорненька Віра Данилівна.

Із зростанням інтересу абітурієнтів до фаху спеціального, медичного психолога новими фахівцями збагачується професорсько-викладацький склад кафедри спеціальної психології та медицини. Це обумовлено й потребою забезпечити високоякісну професійну підготовку психологів для роботи в спеціальних закладах освіти, закладах охорони здоров’я та соціально-реабілітаційних центрах, оскільки програма підготовки спеціального, медичного психолога включає знання загальнопсихологічних, психофізіологічних, клініко-психологічних принципів вивчення і корекції відхилень в психічному розвитку дітей з урахуванням їх індивідуальних і вікових особливостей; освоєння методологічного, теоретичного і прикладного аспектів профілактики і корекції відхилень в психічному розвитку дітей з вродженими або набутими порушеннями сенсорної, рухової, інтелектуальної і емоційної сфер; теоретичний аналіз вітчизняних, зарубіжних напрямів і методів корекційного та реабілітаційного навчання; знання прикладних аспектів стимуляції компенсаторних можливостей психіки і розвитку особистості дітей; оволодіння методами організації гуманного соціального середовища, що сприяє розвитку компенсаторних механізмів поведінки, а також психолого-педагогічними принципами проектування і організації ситуацій спільної діяльності в системі «фахівець-дитина-батьки»; знання методів організації системи комплексних психолого-медико-педагогічних служб тощо.

Відповідно до тогочасних викликів професійної підготовки фахівців у галузі спеціальної, медичної психології оновлювалися і ускладнювалися навчальні плани, навчальні програми, зміст практичної підготовки та тематика курсових робіт; розроблялися навчально-методичні рекомендації; публікувалися результати наукових пошуків викладачів і студентів кафедри тощо.

З 2008 року на кафедрі розпочинає працювати доцент Найдьонова Ганна Олександрівна, випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 2008 року – кандидат психологічних наук із спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (дисертаційне дослідження на тему «Суб'єктивні чинники тілесного розвитку осіб із різним соціальним статусом»). Коло наукових інтересів доц. Г.О. Найдьонової – психологія тілесності та образ тіла, психологія здоров'я, психологія сексуальності, патопсихологія; вона є автором понад 45 наукових праць, серед яких монографія «Тілесний розвиток людини зрілого віку: суб’єктивні чинники», навчальний посібник «Експериментальна психологія», наукові публікації у фахових виданнях тощо. Ганна Олександрівна поєднує наукову і викладацьку діяльність з активним керівництвом студентською проблемною групою – під її керівництвом студенти неодноразово здобували переможні місця у всеукраїнських олімпіадах та творчих конкурсах студентських наукових робіт; готує студентів до участі в конференціях різних рівнів; результати наукових пошуків членів проблемної групи знаходять відображення у спільних публікаціях.

В цей час кафедра спеціальної психології та медицини активно розширює мережу науково-методичної взаємодії із закладами спеціальної дошкільної і шкільної освіти, закладами охорони здоров’я та соціально-реабілітаційними центрами з метою забезпечення науково-методичним супроводом фахівців вказаних закладів та створення умов для проходження практичної підготовки майбутніми спеціальними, медичними психологами.

У 2009 році у штат кафедри долучається доцент Дем’яненко Борис Трохимович, який закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова, інтернатуру з психіатрії та у 1998 році отримав кваліфікацію дитячого психіатра за спеціалізацією «Дитяча психіатрія» у КМАПО імені П.А. Шупіка. У 1996 році отримав вчений ступінь кандидата медичних наук, захистивши дисертацію на тему «Клінічні критерії рівнів життєдіяльності психічно хворих у медико-соціальній експертизі». Доц. Б.Т. Дем’яненко веде активну науково-викладацьку діяльність, є автором багатьох наукових публікацій різного рівня. У колі його наукових інтересів психологія здоров я, медико-психологічна експертиза, психопрофлактика та психотерапія емоційних та поведінкових порушень. Не менш активно Борис Трохимович працює із науково спрямованими студентами – очолює проблемну студентську групу з проблеми медико-психолого-педагогічної корекції емоційних та поведінкових порушень, готує студентів до виступів з доповідями на конференціях різного рівня, працює над сумісними публікаціями за результатами наукових пошуків тощо.

Важливою віхою становлення кафедри спеціальної психології та медицини є початок підготовки з 2010 року фахівців освітнього рівня «Магістр» у галузі спеціальної, медичної психології. Професорсько-викладацьким складом кафедри спеціальної психології та медицини було розроблено якісно нове навчально-методичне забезпечення цієї фахової підготовки, яке враховувало сучасні надбання психології, педагогіки та медицини і відповідало запитам суспільства щодо підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі спеціальної, медичної психології.

В цей час до роботи кафедри активніше долучається доцент Афузова Ганна Валеріївна, яка закінчила цільову аспірантуру та у 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія (тема «Психологічні особливості професійної спрямованості майбутнього психолога на корекційну підтримку дітей з психофізичними вадами»). Доц. Г.В. Афузова у 2005 році з відзнакою закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію викладача корекційної педагогіки і спеціальної психології; вчителя загальноосвітніх спеціальних шкіл; педагога-дефектолога соціально-реабілітаційних служб. З лютого 2005 року розпочала працювати на кафедрі спеціальної психології та медицини, стаж науково-педагогічної роботи 15 років. У коло наукових інтересів Ганни Валеріївни входять проблеми професійної підготовки фахівців у галузі спеціальної освіти, спеціальної та клінічної психології, психологічної реабілітації, психосоматичної медицини, психології сім’ї, психологічного супроводу в системі інклюзивної освіти тощо. Вона є автором понад 50 публікацій, серед яких навчальний посібник «Професійна спрямованість психолога на корекційну підтримку дітей з психофізичними порушеннями», методичні посібники для студентів закладів вищої освіти, наукові публікації у фахових виданнях тощо. Доц. Г.В. Афузова також активно працює із студентською проблемною групою над питаннями соціалізації осіб з порушеннями психофізичного розвитку, результатом чого є доповіді учасників групи на конференціях різного рівня, сумісні публікації та перемоги студентів у різних студентських наукових заходах.

Науково-викладацька діяльність кафедри збагатилася доробками Супрун Дар’ї Миколаївни, яка з 2010 року займала посаду доцента кафедри спеціальної психології та медицини НПУ імені М.П. Драгоманова, а з 2018 року була переведена на посаду професора вищезгаданої кафедри. Проф. Д.М. Супрун, маючи дві повні вищі освіти (Академія внутрішніх справ, НПУ імені М.П. Драгоманова), у 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні умови розвитку мотивації збереження здоров’я у керівників органів внутрішніх справ» (спеціальність 19.00.06 – юридична психологія), а у 2018 році – докторську дисертацію на тему «Теорія та практика професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти» (спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка). Стаж науково-педагогічної діяльності Дар’ї Миколаївни понад 10 років, у коло її наукових інтересів входять формування професійної компетентності в процесі підготовки психолога-практика; використання активних та інтерактивних методів навчання; сучасна методологія наукового пізнання, психолого-педагогічний менеджмент. Основні наукові здобутки проф. Д.М. Супрун викладені в 181 науковій праці, серед яких 2 монографії, 1 підручник, 8 посібників ( в т. ч., чотири іноземною мовою) , публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science тощо. Теоретичні положення і практичні результати наукових досліджень Дар’ї Миколаївни використані при розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін і спецкурсів з врахуванням іншомовного аспекту: «Новітні тенденції професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти», «Management – a component of psychologists’ professional training (менеджмент – складова професійної підготовки психологів)», «Психологія управління», «Психолінгвістика» та ін. Вона має в науковому доробку розроблені та застосовані на практиці авторські методичні комплекси тренінгових сесій «Формування компонентів професійного та особистісного зростання психологів в галузі спеціальної освіти» та «Розвиток мотивації професійного самоздійснення психологів в галузі спеціальної освіти», експериментальна методика яких розраховувалася на психологів у галузі спеціальної освіти. Провадить керівництво роботою науково-дослідної студії «Новітні тенденції професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти».

Проф. Д.М. Супрун також є членом редколегії видань: «Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби»; науково-методичного журналу «Логопедія»; «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія».

У 2011 році професорсько-викладацький склад кафедри спеціальної психології та медицини поповнився фахівцями з вищою медичною освітою. Кандидат медичних наук, доцент кафедри Ліссова Зоя Ігорівна закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця та захистила кандидатську дисертацію на тему «Низькомолекулярний фактор лімфатичних вузлів та його роль в регуляції специфічної функції лімфоїдної системи» за спеціальністю 14.00.36 – імунологія, алергологія, отримала науковий ступінь старшого наукового співробітника у 1993 році (соціальна гігієна та організація охорони здоров'я). У колі її наукових інтересів основи медичних знань з гігієною дітей і підлітків, невропатологія, психологія здоров'я. Зоя Ігорівна є автором 56 наукових публікацій і 1 авторського свідоцтва на винахід за темою дисертації.

Доцент кафедри Осадча Тетяна Миколаївна у 2001 році закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Дефектологія (логопедія)» та здобула кваліфікацію логопеда; вчителя початкових класів шкіл для дітей з тяжкими розладами мовлення. У 2002 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія» та здобула кваліфікацію «лікар». З 2011 року працює на кафедрі спеціальної психології та медицини. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексний супровід дітей дошкільного віку з порушенням голосової функції органічного ґенезу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03. – корекційна педагогіка. Коло наукових інтересів Тетяни Миколаївни включає системні порушення усного мовлення, причини їх прояву, патогенез і корекційно-реабілітаційну роботу з подолання цих порушень. Вона є автором понад 30 наукових праць.

Професійна підготовка, яку здійснює професорсько-викладацький склад кафедри спеціальної психології та медицини, передбачає гармонійний тандем психолого-педагогічних та клінічних знань, умінь і навичок, які обумовлюють формування фахових компетентностей фахівців у галузі спеціальної, медичної психології, які мають володіти вмінням проводити психологічне обстеження з метою визначення рівня психічного розвитку, відповідності його віковим нормам; методами диференційної діагностики для визначення типу відхилень; умінням формулювати психологічний висновок; методами консультування осіб з відхиленнями у розвитку, їх батьків (опікунів) і педагогів з проблем навчання, розвитку, життєвого та професійного самовизначення; методами психопрофілактичної роботи, спрямованої на створення сприятливого психологічного клімату у освітньо-реабілітаційному закладі, родині; уміннями і навичками розробки і реалізації корекційно-освітніх програм; методами психологічної корекції; знаннями про профілактику і методи корекції звичок, що наносять шкоду здоров’ю, про засоби захисту від несприятливих впливів соціального середовища; способами надання психологічної допомоги у небезпечних і надзвичайних ситуаціях природного, техногенного і соціального походження; навичками організації і проведення науково-дослідної роботи.

У 2012 році на кафедрі почав працювати Федоренко Мирослав Ігорович, який має три вищі освіти у галузі економіки, міжнародного бізнесу та психології. У 2015 році Мирослав Ігорович достроково захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості економічного виховання старшокласників з глибокими порушеннями зору» за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка, з 2017 року працює на посаді доцента кафедри спеціальної психології та медицини. У 2020 році отримав вчене звання доцента кафедри спеціальної психології та медицини. Доц. М.І. Федоренко автор понад 20 наукових статей у фахових виданнях, які індексуються у різноманітних науково-метричних базах (у тому числі SCOPUS, WoS та Index Copernicus), брав активну участь у більше, ніж 40 міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських конференціях, семінарах та круглих столах. З 2017 року Мирослав Ігорович входить до ради молодих вчених Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Коло його наукових інтересів охоплює корекційну педагогіку, спеціальну психологію, інформаційні системи та технології, економічне виховання, економічну психологію, інклюзивне навчання.

Актуальною проблемою навчання та виховання дітей з обмеженими психофізичними можливостями є їхня інтеграція в суспільство відповідно до визначених міжнародними законодавчих документів та Законів України. Але у системі вітчизняної спеціальної та інклюзивної освіти існуючі на сьогодні освітні послуги часто не відповідають запитам, особистим і соціальним потребам осіб з порушеннями психофізичного розвитку. З огляду на це, перед сучасною освітою осіб з інвалідністю постає завдання вдосконалення і розвитку нових соціальних і освітніх напрямків, серед яких перспективним є інклюзивне навчання. Потреба розширювати межі професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі спеціальної психології зумовила зміни у назві спеціальності, і у 2016 році кафедрою спеціальної психології та медицини було відкрито набір на спеціальність «Психологія (спеціальна, клінічна)».

З 2013 року на кафедрі працює Дубовик Олена Михайлівна – випускниця факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Логопедія», яка у 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія (тема дослідження «Особливості професійно орієнтованих особистісних якостей майбутніх психологів спеціальних закладів освіти»). З 2018 року Олена Михайлівна працює на посаді доцента кафедри спеціальної психології та медицини, у колі її інтересів – підготовка психологів спеціальних, медичних та реабілітаційних закладів, психологія індивідуальності, психологічне консультування суб’єктів освітнього/реабілітаційного процесу, клінічна психологія, реабілітаційна психологія тощо. Вона є автором 26 наукових праць, серед яких навчальні та навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях тощо. Доц. О.М. Дубовик активно працює зі студентами в межах проблемної групи, готує доповідачів на конференції різних рівнів, сумісні публікації за результатами наукових пошуків; залучає студентство до волонтерської діяльності.

В 2017 році кафедрою спеціальної психології та медицини було отримано ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку медичних психологів (на контрактній основі).

В цьому ж році до професорсько-викладацького складу кафедри спеціальної психології та медицини приєдналася ще одна випускниця кафедри – Григоренко Тетяна Вікторівна, яка у 2017 році закінчила факультет корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Психологія (спеціальна, медична)» і здобула кваліфікацію магістра психології, психолога спеціальних та інклюзивних закладів освіти. Тетяна Вікторівна працює над дисертаційним дослідженням з проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної, клінічної психології, у коло її наукових інтересів, окрім вказаної вище проблеми, входять спеціальна психологія, педагогічна психологія, корекційно-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю.

На сьогодні кафедра спеціальної психології і медицини і досі залишається єдиною і унікальною на теренах вищої освіти України. Станом на 1 вересня 2021 року на кафедрі працює 15 штатних викладачів: професори Руденко Л.М., Огороднійчук З.В., Супрун Д.М., доценти Чорненька В.Д., Кротенко В.І., Афузова Г.В., Дем'яненко Б.Т., Ліссова З.І., Найдьонова Г.О., Осадча Т.М, Федоренко М.В., Федоренко М.І., Дубовик О.М., викладач Григоренко Т.В. Більшість з них забезпечують професійну підготовку не тільки майбутніх спеціальних, клінічних психологів, але й фахівців у галузі спеціальної освіти.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 053 Психологія (спеціальна, клінічна) з додатковими кваліфікаціями (за вибірковим блоком дисциплін):

Кваліфікація: Бакалавр психології 2445.2 Психолог

1) 2445.2 Практичний психолог (інклюзивно-ресурсних центрів, психолог-консультант спеціальних та інклюзивних закладів освіти)

2) 2445.2 Практичний психолог (інклюзивно-ресурсних центрів, психолог-консультант медичних та реабілітаційних закладів)

Кваліфікація: Магістр психології. 2310.2 Викладач закладу вищої освіти (психології, спеціальної психології). 2445.2 Психолог (за освітньо-науковою програмою, термін навчання – 1 р. 9 міс.)

1) 2445.2 Практичний психолог (спеціальних та інклюзивних закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів)

2) 2445.2 Психолог (медичних та реабілітаційних закладів);

2445.2 Практичний психолог (інклюзивно-ресурсних центрів)

Кваліфікація: Магістр психології. 2445.2 Психолог (за освітньо-професійною програмою, термін навчання – 1 р. 4 міс.)

1) 2445.2 Практичний психолог (спеціальних та інклюзивних закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів)

2) 2445.2 Психолог (медичних та реабілітаційних закладів);

2445.2 Практичний психолог (інклюзивно-ресурсних центрів)

Навчання студентів відбувається на денній і заочній формах навчання та шляхом перепідготовки на базі іншої вищої освіти (друга вища освіта), з 2019-2020 навчального року розпочато дистанційне навчання за спеціальністю 053 Психологія (спеціальна, клінічна).

Випускники кафедри спеціальної психології та медицини, отримавши кваліфікацію психолога (спеціального, клінічного) готові до виконання на високому рівні професійних видів діяльності, а саме:

1) діагностико-аналітичної, експертної – диференційна діагностика для визначення типу порушень, формулювання психологічного висновку;

2) консультативної, психопрофілактичної – консультування дітей і дорослих з відхиленнями в розвитку, батьків і педагогів з проблем навчання, розвитку, життєвого і професійного самовизначення; проведення психолого-педагогічного обстеження з метою визначення рівня психічного розвитку, відповідності віковим нормам; проведення психопрофілактичної роботи, спрямованої на створення сприятливого психологічного клімату в освітній/реабілітаційній установі, психопрофілактична робота з персоналом; надання психологічної допомоги сім'ям; надання психологічної допомоги в небезпечних і надзвичайних ситуаціях природного, техногенного і соціального походження;

3) соціально-педагогічної, виховної – планування і проведення заходів щодо соціально-психологічної профілактики в процесі навчання і виховання, проведення роботи з профорієнтації, надання допомоги в соціалізації учнів, реалізація особистісно-орієнтованого підходу до освіти і розвитку дітей; формування духовних, етичних цінностей і моральних переконань у осіб з психофізичними порушеннями; застосування сучасних психологічних і педагогічних технологій;

4) корекційно-розвивальної, реабілітаційної – психологічний супровід процесу навчання і виховання дітей з порушеннями розвитку; використання сучасних науково обґрунтованих і найбільш адекватних прийомів, методів психокорекційної роботи, зокрема технічних засобів навчання і діагностики, інформаційних і комп'ютерних технологій;

5) культурно-просвітницької – формування загальної і психологічної культури учасників освітнього/реабілітаційного процесу та найближчого соціального оточення дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

6) науково-дослідної, науково-методичної – виконання науково-методичної роботи, участь в роботі науково-методичних об'єднань; самоаналіз і самооцінка з метою підвищення своєї кваліфікації; розробка і реалізація корекційно-освітніх програм;

7) організаційно-управлінської – забезпечення охорони життя і здоров'я учнів під час освітнього/реабілітаційного процесу; ведення профільної документації; організація контролю за результатами виховання; організація і проведення позанавчальних заходів тощо.

На кафедрі відкриті аспірантура та докторантура зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія. За час існування на кафедрі захищено 9 кандидатських і 1 докторська дисертація.

Викладачі кафедри приймають участь в науковій роботі університета за науковим напрямом: «Зміст освіти, форми і засоби фахової підготовки вчителів». На кафедрі розроблені робочі програми та навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів, програми та методичні рекомендації щодо проходження волонтерської та психологічної практики студентами в реабілітаційних центрах (проф. Руденко Л.М., проф. Огороднійчук З.В., доц. Кротенко В.І., ст. викладач Олефір В.П.); завдання з організації та проведення пропедевтичної практики з психології, методичні рекомендації з організації виробничої практики студентів 5 курсу (проф. Огороднійчук З.В., доц. Кротенко В.І.); «Навчально-методичний посібник. Завдання для самостійної підготовки студентів» (за ред.Руденко Л.М.); «Проективні психологічні тести» (проф. Огороднійчук З.В., доц. Кротенко В.І., ст. викл. Олефір В.П.); «Практикум з основ медичних знань» (Дубовик О.М.); «Практикум з невропатології» (З.І. Ліссова, Л.М. Руденко, В.Д. Чорненька), навчальний посібник «Професійна спрямованість психолога на корекційну підтримку дітей з психофізичними порушеннями» (Афузова Г.В., Огороднійчук З.В.), «Тестові завдання: навчально-методичний посібник для студентів» (Колектив кафедри: під заг. ред. Руденко Л.М.), «Збірник завдань із загальної психології» (Огороднійчук З.В), «Психологічна корекція поведінкових порушень у дітей з розладами аутистичного спектру» (Руденко Л.М., Федоренко М.В.), «Клініко-психологічні особливості дітей з ДЦП» (Дубовик О.М., Кротенко В.І., Осадча Т.М., Руденко Л.М., Федоренко М.В.,), навчально-методичний посібник «Effective management in law enforcement agencies» (Супрун Д.М.), монографія «Модернізація змісту професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти» (Супрун Д.М.), навчально-методичний посібник «Management – a component of psychologists` training» (Супрун Д.М.).

Викладачі кафедри брали участь у створенні Галузевих стандартів вищої педагогічної освіти зі спеціальностей 6.030102, 7.030102, 8.030102. Психологія, Психологія (спеціальна, медична), програм навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів навчальних та навчально-методичних посібників для студентів; приймають участь в розробці освітніх програм з психології (спеціальної, клінічної) для бакалаврів та магістрів, а також є розробниками програм з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і психологів закладів спеціальної та інклюзивної освіти, працівників соціально-реабілітаційних центрів та закладів охорони здоров’я.

Провідні фахівці кафедри спеціальної психології та медицини часто виступають рецензентами навчальних посібників, підручників, кандидатських та докторських дисертацій, методичних розробок тощо. З метою підвищення рівня науково-викладацької кваліфікації викладачі кафедри постійно відвідують семінари, науково-практичні конференції, де ознайомлюються з передовим досвідом психолого-педагогічної і клінічної теорії та практики.

Більшість викладачів мають відзнаки керівництва Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, факультету, Міністерства освіти і науки України.

Кафедра активно співпрацює з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України; Міністерством освіти і науки України; Інститутом психології імені Костюка та іншими провідними науковими закладами. Викладачі кафедри надають методичну та консультаційну підтримку фахівцям спеціальних та інклюзивних закладів освіти, соціально-реабілітаційних та інклюзивно-ресурсних центрів, представникам громадських та благодійних організацій, родинам осіб з інвалідністю тощо. Кафедрою укладені угоди про співпрацю та проведення виробничої практики з такими установами як ДУ Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України; НСВК «Мрія» для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату; Київський психоневрологічний диспансер №2; Реабілітаційний центр «Джерела»; ГО «В дитячих долонях», Центр дитячої та сімейної психології «Я+сім’я»; спеціальна школа-інтернат №26; загальноосвітня спеціальна допоміжна школа-інтернат №17; Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Родина»; Всеукраїнський центр медико-соціальної реабілітації; Київська міська психоневрологічна лікарня №1; Дошкільний навчальний заклад №801 Дніпровського р-ну м. Києва; ВБО «Даун Синдром».

У подальших планах кафедри розширювати співпрацю з інклюзивними ресурсними центрами, спеціальними та інклюзивними закладами освіти, корекційно-реабілітаційними закладами Києва, інших регіонів України та зарубіжжя; активно залучати до освітньо-професійного процесу стейкголдерів і студентів для вдосконалення рівня підготовки фахівців у галузі спеціальної освіти та спеціальної, клінічної психології.