Image
Пінчук Юлія Володимирівна
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: розв’язання проблем організації та змісту надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг дітям із тяжкими порушеннями мовлення, корекційно-діагностичні проблеми логопедії, риторика, культура та техніка мовлення педагогів, удосконалення технологій та змісту освіти майбутніх логопедів
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Викладає дисципліни: Логопедія; Риторика, культура та техніка мовлення; Основи професіоналізму викладача вищої школи; Спеціальні методики виховання дітей з порушеннями мовлення; Спеціальна дошкільна педагогіка; Інструментальні та нетрадиційні технології в логопедичній роботі
Останні публікації
 1. Пінчук Ю.В. Зміст та методи розвитку продуктивних видів діяльності у дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова.Серія 19. Корекційна педагогіка і спеціальна психологія. зб. наук. праць. Вип. 34. К.: НПУ. 2017. С. 42-48.
 2. Пінчук Ю.В. Структура професійних соціально-особистісних характеристик учителя-логопеда. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі . зб. матеріалів конференції. Суми. 2017.- С. 82-85.
 3. Пінчук Ю.В. Організація логопедичної допомоги в Україні. Логопедія: підручник/[Шеремет М.К., Тарасун В.В., Конопляста С.Ю. та ін.]; за ред. М.К. Шеремет. Вид.4-те, перер. та доповн. К.: Видавничий Дім «Слово», 2017. С. 822-844.
 4. Пінчук Ю.В. Компетентнісний підхід до підготовки вчителів-логопедів. Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти. Зб. матеріалів конференції. Запоріжжя. 2018. С. 289-290.
 5. Пінчук Ю.В. Вплив продуктивних видів діяльності на розвиток дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. Логопедія. №2 2018. С. 68-71.
 6. Пінчук Ю.В. Організація логопедичної допомоги в Україні. /Логопедія: підручник/[Шеремет М.К., Тарасун В.В., Конопляста С.Ю. та ін.]; за ред. М.К. Шеремет. Вид.5-те,  К.: Видавничий Дім «Слово», 2018. С. 822-844.
 7. Пінчук Ю.В., ЦибаЛ.Л. Логопедична скарбничка. Збірка мовленнєвих вправ для виховання у дітей правильної вимови звуків р, рь, л, ль: навчально-методичний посібник. К.: КНИГА ПЛЮС, 2019. 116 с.
 8. Пінчук Ю.В. Взаємодія у роботі співробітників спеціального закладу дошкільної освіти для дітей із тяжкими порушеннями мовлення Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова.Серія 19. Корекційна педагогіка і спеціальна психологія. зб. наук. праць. Вип. 37. К.: НПУ. 2019. С. 94-104.
 9. Пінчук Ю.В. Основи методики виховання правильної вимови звука при дислалії. Хрестоматія з логопедії./укл. Марченко І.С., Федоренко С.В./ за ред. М.К. Шеремет. К.:КНИГА ПЛЮС, 2019. С. 93-102.
 10. Пінчук Ю.В. Наукові засади формування навички фонематичного аналізу слова у дітей з вадами мовлення.Хрестоматія з логопедії./укл. Марченко І.С., Федоренко С.В./ за ред. М.К. Шеремет. К.:КНИГА ПЛЮС, 2019. С. 102-112.
 11. Пінчук Ю.В. Організаційно-правове забезпечення психолого-медико-педагогічного супроводу дитини із тяжкими порушеннями мовлення в умовах спеціальної школи. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи». Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 01-02 квітня 2020 р.Кам’янець-Подільський С. 95-98.
 12. Пінчук Ю.В. Завдання логопедичної служби в умовах інклюзивно-ресурсного центру в Україні. Матеріали Міжнародного круглого столу «Інклюзивна освіта та реабілітація: партнерство, стратегії, методики (український та європейський вимір)» 04 березня 2021 р. м. Київ, м. Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільський С. 72-75.
 13. Пінчук Ю.В. Організація логопедичної служби в інклюзивно-ресурсних центрах України.Матеріали ХІМіжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи». Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 15-16 квітня 2021 року.Кам’янець-Подільський С. 82-55.
Сертифікати