З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Кафедра тифлопедагогіки (це перша назва кафедри, яку перейменовано на кафедру офтальмопедагогіки та офтальмопсихології у жовтні 2018 року) розпочала свою діяльність 1 квітня 1998 року на дефектологічному факультеті НПУ імені М.П. Драгоманова. Створення кафедри пов’язане з необхідністю кваліфікованої підготовки фахівців-тифлопедагогів для забезпечення потреб незалежної України. Вона стала першою та до сьогодні єдиною в Україні. Кафедру очолила фахівець у галузі тифлології, кандидат психологічних наук, доцент, нині доктор психологічних наук, професор Синьова Євгенія Павлівна.

На момент заснування в складі кафедри тифлопедагогіки було 4 викладачі: кандидат психологічних наук, доцент Є.П. Синьова, кандидат педагогічних наук, доцент Т.П. Свиридюк, викладачі С.В. Федоренко (сьогодні – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та логопсихології, заступник декана факультету спеціальної та інклюзивної освіти) та Г.Ю. Мустафаєв.

Перше десятиріччя для кафедри – це був період становлення професорсько-викладацького складу, створення наукової школи, освітньо-професійної бази для підготовки спеціалістів нового фаху. Починаючи з моменту створення, кафедра впевнено заявила про себе у царині професійної підготовки майбутніх спеціалістів, бакалаврів та магістрів-тифлопедагогів.

За 23 роки існування кафедра накопичила значний досвід навчально-виховної, науково-методичної та організаційної роботи. Основним її завданням є підготовка кадрів для різних типів освітніх (спеціальних, інклюзивних) та реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями зору. Під керівництвом Є.П. Синьової відбувся перший випуск 20 молодих спеціалістів у 1998 році. З того часу випускниками кафедри стали більше 1000 тифлопедагогів, значна частина з яких поповнила ряди практиків. Кафедра по праву пишається своїми випускниками, серед яких – кваліфіковані викладачі закладів вищої освіти, кандидати наук, доктори наук, директори шкіл та дошкільних закладів. Випускник кафедри – це конкурентоспроможний освітянин, адаптований до ринкових і демократичних перетворень, здатний жити і творити в інформаційному суспільстві, глобальному світовому середовищі, який може бути громадянином світу і, одночасно, патріотом української держави.

Велика увага впродовж роботи кафедри приділялася комплектуванню кадрів. З цією метою для роботи на кафедрі залучалися кращі її випускники. Так, у 1998 році асистентом кафедри стала Гребенюк Тетяна Миколаївна (сьогодні – кандидат психологічних наук, доцент), у 1999 році – Медведок Лілія Григорівна (кандидат педагогічних наук, доцент), у 2002 році Тімакова Юлія Вікторівна (кандидат психологічних наук, доцент), у 2003 році Сасіна Ірина Олександрівна (кандидат психологічних наук, доцент), у 2004 році Глушенко Катерина Олександрівна (кандидат педагогічних наук, доцент), у 2005 році Семенишена Тетяна Олександрівна (кандидат педагогічних наук, доцент). На сьогодні кафедра повністю укомплектована кваліфікованими кадрами, які мають наукові ступені та практичний досвід роботи з особами, які мають порушення зору. Колектив не зупиняється на досягнутому. На кафедрі за різними науковими темами працюють аспіранти. За період існування кафедри було підготовлено та захищено близько 20 кандидатських дисертацій, 4 докторських та 1 дисертація доктора філософії. Викладачі кафедри беруть активну участь у науковому житті факультету та університету, стають лауреатами різних премій, беруть участь у міжнародних проєктах та громадській діяльності.

Науково-дослідна робота кафедри планується відповідно до наукових напрямів університету та інтересів викладачів. Співробітниками кафедри написано більше 1000 наукових статей, підготовлені навчально-методичні посібники, підручники з грифом МОН України, а також монографії.

Зокрема, монографії: "Навчання і виховання дітей з порушеннями зору в Україні: історія та сьогодення" (С.В. Федоренко, 2012 рік), "Особливості розвитку і виховання особистості при глибоких порушеннях зору" (Є.П. Синьова , 2012 рік), "Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору" (колектив кафедри, 2017 рік); підручники: "Тифлопсихологія" (Є.П. Синьова, 2002, 2008 роки); навчальні та навчально-методичні посібники: "Медико-педагогічна корекція зорового сприймання у дошкільників з вадами зору" (Т.М. Гребенюк, І.О. Сасіна, Ю.В. Тімакова, 2005 рік), "Взаємостосунки в колективах осіб з глибокими порушеннями зору" (Є.П. Синьова, І.О. Сасіна, 2005 рік), "Тифлодидактика" (С.В. Федоренко, 2007 рік), "Тифлопедагогіка. Теорія виховання сліпих та слабозорих дітей" (Є.П. Синьова, 2009 рік), "Тифлопедагогіка" (Є.П. Синьова, С.В. Федоренко, 2009 рік), "Навчання основ граматики та правопису дітей з порушеннями зору" (О.М. Паламар, 2009 рік), "Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору" (О.М. Паламар, Т.М. Гребенюк, 2010 рік), "Спеціальна методика навчання української мови в школах для дітей з порушеннями зору" (за ред. С.В. Федоренко, 2011 рік), "Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти" (колективна праця викладачів кафедр тифлопедагогіки та офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупіка, 2016 рік), "Спеціальна методика математики з основами психології навчання дітей з порушеннями зору" (О.М. Паламар, 2017 рік), "Спеціальна методика сенсорного виховання дітей з порушеннями зору" (Т.М. Гребенюк, Г.П. Серпутько, 2019 рік), "Рельєфно-крапкове письмо. Шрифт Л. Брайля" (Є.П. Синьова, Л.Г. Медведок, Т.М. Гребенюк, Г.П. Серпутько, останнє видання 2019 рік), "Музей відкритий для всіх. Культура без обмежень" (Є.П. Синьова, 2019 рік) та інші.

Кафедра заснувала та видавала з 2003 року по 2016 рік збірник наукових праць "Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки". З 2010 року по 2016 рік цей збірник був фаховим виданням із педагогічних наук.

Великої уваги на кафедрі з перших днів її існування надавалося методичному забезпеченню викладання профільних дисциплін. Усі дисципліни, що викладаються членами кафедри (а їх понад 60) забезпечені типовими навчальними та робочими програмами. Залежно від поставлених завдань, кафедра використовує різні форми навчально-методичного забезпечення викладання курсів. Під керівництвом та за безпосередньої участі доктора психологічних наук, професора Є.П. Синьової викладачі кафедри працюють над розробкою освітньо-професійних програм за ступенями "Бакалавр" спеціальність 016.05 Спеціальна освіта, освітньо-професійна програма "Тифлопедагогіка", "Магістр" спеціальність 016.05 Спеціальна освіта, освітньо-професійна програма "Тифлопедагогіка", освітньо-наукова програма "Діагностико-консультативна тифлопедагогіка".

Відповідно до статті 59 Закону "Про освіту" кафедра офтальмопедагогіки та офтальмопсихології розробила програму підвищення кваліфікації, яка передбачає різні види діяльності (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах.

У різні періоди підготовка кафедрою кваліфікованих спеціалістів здійснюється як на стадії базової педагогічної освіти, так і на етапах перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Викладачі кафедри постійно читають лекції та проводять майстер-класи на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників спеціальних та інклюзивних освітніх закладів для дітей з порушеннями зору в різних містах України (Київ, Кривий Ріг, Конотоп, Львів, Чернігів, Одеса, Теребовля, Вигода тощо).

Величезним досягненням кафедри є проведення 4-5 травня 2006 року Першого Всеукраїнського з’їзду тифлопедагогів та створення з ініціативи її співробітників Всеукраїнської громадської організації "Асоціація тифлопедагогів України", до якої увійшли тифлопедагоги з усіх регіонів. Очолила асоціацію професор Є.П. Синьова. Згадана асоціація успішно працює і сьогодні, а кафедра є її науково-організаційним центром.

З 2006 року під редакцією викладачів кафедри видається науково-практичний журнал "Теорія і практика тифлопедагогіки" – Інформаційний бюлетень Всеукраїнської громадської організації "Асоціація тифлопедагогів України". Тож, протягом близько 15 років в унікальному виданні "Теорія і практика тифлопедагогіки"висвітлювалися сучасні наукові розвідки, методичні матеріали з досвіду роботи тифлопедагогів-практиків, статті про діяльність навчально-виховних і реабілітаційних закладів та роботу осередків ВГО "АТПУ". Загальна кількість видань науково-практичного журналу "Теорія і практика тифлопедагогіки", починаючи з 2006 року, налічує 23 випуски, що прислужилися розвитку української тифлології.

Співробітники кафедри активно вивчають світовий досвід підготовки кадрів тифлопедагогів. Так, кафедра співпрацює з аналогічними кафедрами закладів вищої освіти Білорусі, Молдови, Литви, Польщі, Нідерландів, Німеччини, США, Словаччини тощо.

Підводячи підсумки роботи кафедри, можна з упевненістю сказати, що зроблено дуже багато, але на досягнутому кафедра не зупиняється, оскільки попереду безліч нового й цікавого, творчого і креативного у викладачів і студентів кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології.