Image
Козинець Олександр Володимирович
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: історія вивчення логопедії та логопсихології в персоналіях, афазія, алалія, логопедичний масаж,
заїкання.

Членство ГО: член ВГО «Асоціація корекційних педагогів
України», член «Української Асоціації терапевтів мови та
мовлення», член «Асоціації Логопедів України», м
одератор сторінки кафедри у соцмережі «Фейсбук»

Нагороди: медаль «Михайла Драгоманова»

Викладає дисципліни: Логопедагогіка з історією, Логопсихологія, Логопедичні технології, Логопедія.

Останні публікації
 1. Козинець О.В., Синьов В.М. До історії української дефектології в персоналіях: Рудольф Генріхович Краєвський (з нагоди 120-річчя з дня народження). Особлива дитина : навчання і виховання. Науково-методичний журнал. 2017. № 2(82). С. 79- 88.
 2. Козинець О.В., Данільченко А.Р. Аналіз функціональної спеціалізації півкуль головного мозку та її вплив на мовленнєвий розвиток. Логопедія : науково- методичний журнал.2017. №10. С. 14-21
 3. Козинець О.В., Дець Н.А. Інклюзивне навчання: розвиток, удосконалення, основні поняття. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 35. : зб. наук. пр. М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т. імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 36-42.
 4. Козинець О.В., Каданова В.О. Вживання логопедичної та дефектологічної термінології на різних етапах розвитку спеціальної освіти. Логопедія : науково- методичний журнал. 2018. №12. С. 32-40. (стаття, фахове, у співавторстві, 0,5 др. арк.)
 5. Козинець О.В., Іванова Т.В. Особистісна готовність дітей із загальним недорозвитком мовлення до школи. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 38. : зб. наук. пр. М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т. імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. С. 90-96. DOI: 10.31392/NPU- nc.series19.2019.38.14
 6. Козинець О.В. Проблема заїкання: основні рекомендації батькам, вчителям та дітям. International scientific-and practical conference «Psychology and pedagogy as science of formation and development of modern personality» : conference proceedings, December 27-28, 2019. Wroclawek : Izdevnieciba «Baitija Publish». P. 62-66.
 7. Козинець О.В. Проблема заїкання у дітей та підлітків як психолого-педагогічний феномен. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник (за заг. ред М.К. Шеремет). Київ : В-во «Книга плюс», 2019. С. 275-284.
 8. Козинець О.В. Психологічний феномен емоційного розвитку підлітків із заїканням та його вплив на мовлення й комунікацію. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник (за заг. ред М.К. Шеремет). Київ : В-во «Книга плюс», 2019. С. 284-292.
 9. Козинець О.В. Причини труднощів комунікації у підлітків із заїканням. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник (за заг. ред М.К. Шеремет). Київ : В- во «Книга плюс», 2019. С. 292-300.
 10. Козинець О.В. Коротко про заїкання батькам, вчителям та дітям. Психологія та педагогіка: актуальні питання : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 10-11 квітня 2020 р.). Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. С. 172-176.
 11. Козинець О.В., Полякова Н. Музика як різновид терапії у роботі з дітьми з аутистичним спектром. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 60. С. 144-146. (тези, 0.2 др. арк.)
 12. Козинець О.В. Гіперсензитивні фази, які можуть спровокувати заїкання. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 квітня 2020 року). Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. Ч. 2. С. 21-25.
 13. Козинець О.В. Проблема заїкання: фізіологія, психологія, причини виникнення (Ближній Схід, Київська Русь, V—XVII століття). Науковий журнал «Габітус» Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. Видавничий дім «Гельветика», 2020. Випуск 16. С. 81-86. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.16.13.
 14. Козинець О.В., Сіденко А. Сенсорна інтеграція як одна з передумов формування навичок читання у дітей з порушенням мовлення. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХIX Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 2 грудня 2020 р. Переяслав, 2020. Вип. 29. С. 107-111.
 15. Козинець О.В., Грималюк Н.В. Історія української логопедії в персоналіях: Марія Аврамівна Савченко. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 39. : зб. наук. пр. М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т. імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. С. 48-54. DOI: 10.31392/NPU-nc.series19.2020.39.07
 16. Oleksandr V. Kozynets, Iryna, S., Tetiana, H., Olena, P., & Yuliia, B. Сurrent trends in inclusive primary school. Revista Tempos E Espaços Em Educação, 13(32), Р. 1-20. https://doi.org/10.20952/revtee.v13i32.14961, Web of Science
 17. Козинець О.В. Робота асистента вчителя в інклюзивному освітньому закладі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі» (Київ, 30 листопада 2020 р.). К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. С. 16-19.
 18. Козинець О.В., Линдіна Є.Ю. Історія вивчення психічного розвитку дітей з порушеннями в різні проміжки часу (XVI—ХХ ст.). Science. Innovation. Quality: 1st International Scientific-Practical Conference SIQ - 2020, December 17-18th, 2020: Book of Papers. Berdyansk : BSPU, 2020. Р. 45-48.
 19. Козинець О.В., Линдіна Є.Ю. Ретроспективний аналіз логопедичної допомоги дітям із порушеннями інтелектуального розвитку. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 3. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 108-117.
 20. Козинець О.В., Синьов В.М. Краєвський Рудольф Генріхович. Українська спеціальна педагогіка в персоналіях : навч. посібник. За заг. ред. В.І. Бондаря, В.М. Синьова. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2021. С. 198- 207.
 21. Козинець О.В., Карпець О.В. Асистент вчителя у закладах шкільної освіти з інклюзивною формою навчання: функції та обов’язки. Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 12–13 лютого 2021 р.). Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2021. С. 35-39.
 22. Козинець О.В., Дуплик І.С. Вправи для розвитку творчого мислення у дітей з особливими освітніми потребами. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали XIII міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Київ, 26 лютого 2021 р.). Київ, 2021. С. 202-210.
 23. Козинець О.В., Ільченко К. Особливості розвитку тонких рухів кисті та пальцевої моторики руки у дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 68. С. 99-102.
 24. Козинець О.В., Линдіна Є.Ю. Ретроспектива надання допомоги дітям з різноманітними варіантами порушеного розвитку в Україні: Х—ХХ століття. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». Том 7. Вип. 1., 2021. С. 19-25. DOI: 10.52534/msu-pp.7(1).2021. С. 18-25