Image
Мартиненко Ірина Володимирівна
Посада: професор кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: психологія осіб із мовленнєвими порушеннями, психологічна допомога дітям із мовленнєвими порушеннями, спеціальна психологія та комплексне розв’язання проблем реабілітації осіб із тяжкими порушеннями мовлення (сенсорна інтеграція, нейропсихологічні підходи)
Членство ГО: віце-президент ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Нагороди: Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, Грант Президента України для молоді 2004 р., Медаль М.П. Драгоманова
Викладає дисципліни: Логопсихологія (загальна, вікова та педагогічна логопсихологія), Основи психокорекції та психоконсультування осіб із ТПМ, Дитяча практична психологія, Формування комунікативних умінь у дітей із мовленнєвими порушеннями
Останні публікації
 1. Мартиненко І.В. Комунікативний тренінг дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення : навчально-методичний посібник / І.В. Мартиненко.  Київ : ДІА, 2017. 129 с.
 2. Мартиненко І.В. Патент на винахід на навчально-методичний посібник «Комунікативний тренінг дітей з системними порушеннями мовлення» №74117 від 11.10.2017.
 3. Мартиненко І.В. Комунікативний потенціал особистості як об’єкт психокорекційного впливу у системі формування комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення.Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол.: Огневʼюк В.О., Хоружа Л.Л. [та ін.]. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. №27. С. 71-77.
 4. Мартиненко І.В. Системні порушення мовлення в ракурсі медико-психолого-педагогічних досліджень мовлення. Логопедія. Науково-методичний журнал. 2017. №10. – С. 41-48.
 5. Мартиненко І.В., Козачук Л.П. Інноваційні підходи в логопедичній роботі з безмовленнєвими дітьми. Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів. 2017. №1. С. 18-25.
 6. Мартиненко І.В. Напрями психокорекційної роботи з вихованцями логопедичних груп. Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів. 2017. №2. С. 15–19.
 7. Мартиненко І.В. Психокорекційні технології комунікативного розвитку дітей із системними порушеннями мовлення первинного ґенезу. Особлива дитина: навчання і виховання. Науковий, навчальний, інформаційний журнал. 2018. №1 (85). С. 36-45.
 8. Мартиненко І.В. Педагогічна підтримка дітей із особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі з позицій МКФ. Логопедія : науково-методичний журнал. 2018. №10. С. 41-48.
 9. Мартиненко І.В. Комунікативний тренінг дошкільників з порушеннями мовлення : навчально-методичний посібник .  Харків : видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 120 с.
 10. Мартиненко І.В. Афазія (розділ підручника). Логопедія: Підручник: Видання 4-тє, доповн. та переробл. За ред. проф. М.К. Шеремет. К.: Видавничий дім «Слово», 2018. С. 347-402.
 11. Базима Н.В., Качуровська О.Б., Коломієць Ю.В., Мартиненко І.В. Дитина з труднощами в навчанні в інклюзивному класі: Навчально-методичний посібник. За ред. І.В. Мартиненко, М.К. Шеремет. К.: ДІА, 2019. 148 с.
 12. Мартиненко І.В. Логопсихологія: курс лекцій. навчальний посібник. 3 вид., виправл. і доповн. К., ДІА, 2019. 120 с.
 13. Мартиненко І.В. Комунікативний тренінг для дошкільників з порушеннями мовлення : навчально-методичний посібник . Київ: Літера ЛТД, 2019. 120 с.
 14. Мартиненко І.В. Особистісний профіль як фактор становлення комунікативного потенціалу дитини з недорозвитком мовлення первинного генезу. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : Збірник наукових праць : вип. 13 / за ред. О. Гаврилова, В. Синьова. Камʼянець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2019. С. 144–157.
 15. Мартиненко І.В., Шалапа К. Активізація спілкування у дітей раннього віку (2-3 роки) з затримкою мовленнєвого розвитку. Корекційна освіта. Вісник Української асоціації корекційних педагогів. №2. 2019. с. 31-35.
 16. Мартиненко І.В. Сучасні підходи до класифікації мовленнєвих порушень у дітей та дорослих. Хрестоматія з логопедії: навчальний посібник. За ред. М.К. Шеремет. К.: Книга-плюс, 2019. С. 29-35.
 17. Мартиненко І.В. Системні порушення мовлення в ракурсі медико-психолого-педагогічних досліджень мовлення. Хрестоматія з логопедії: навчальний посібник. За ред. М.К. Шеремет. К.: Книга-плюс, 2019. С. 52-62.
 18. Мартиненко І.В. Диспраксія в структурі мовленнєвого дизонтогенезу дітей. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 36: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2021. С.65-70. DOI 10.31392/NPU-nc.series19.2020.40.
 19. Мартиненко І.В., Яцишин Н.Я. Комплексний підхід до подолання диспраксії в дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, №1 (105). С. 458-469.