Image
Шульженко Діна Іванівна

Посада: професор кафедри психокорекційної педагогіки та реабілітології

Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, професор

Сфера наукових інтересів: наукова методологія, інклюзивна освіта, становлення особистості, підготовка фахівця зі спеціальної освіти

Членство ГО: член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Нагороди: Медаль імені Г.С. Костюка «За наукові досягнення»; медаль  П. Орлика у психолого-педагогічних науках, срібна медаль імені М.П. Драгоманова, золота медаль  імені М.П. Драгоманова

Викладає дисципліни: Психологія інтелектуальних та аутистичних
порушень, Загальна, вікова та педагогічна ортопсихологія,
Психокорекція, Нейропсихологія, Основи психологічного тренінгу,
Сучасні стратегії корекції аутистичних порушень

Основні публікації

1.Шульженко Д.І. Основи психологічної корекції аутистичних порушень у дітей/монографія/ К., НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020.-Електронний ресурс. 2.Шульженко Д.І. Освітньо-психологічна інтеграція (інклюзія) дітей із аутизмом/монографія/ Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, вид-во Хортицької національної академії,2017. – 444 с. (18.5 д.а.)

2.Шульженко Д.І. Психологія аутичної дитини / Розділ 2. Психологія інклюзивного освітнього простору. // Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі: колективна монографія / за ред. В.В. Зарицької. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 38 –70. (1.5 д.а.).

3.Шульженко. Д.І. Аутизм / Розділ 13/ Логопедія : підручник /За ред. М.К. Шеремет. – Вид.3-тє, перер. та доповн. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2020. – С. 687 – 713.(1.5 д.а)

4.Шульженко Д.І., Шульженко О.Є. Теоретична сутність взаємозв’язку емоційного інтелекту і емоційної стійкості майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. – № 37. Сер. 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С.- 141 – 147. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28250

5.Шульженко Д.І., Кетлер-Митницька Т. С. Характеристика інтернальності як чинника готовності майбутніх психологів до особистісно-професійного саморозвитку. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 3 (50). Т. 2. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. С. 174–188. http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2933/1/%D0%A2om%202.pdf

6.Шульженко Д.І. Самостійна робота студентів як психологічний інструмент формування професійної свідомості корекційного педагога. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. – № 38. Сер. 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С.- 202 – 208. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28313

7.Шульженко Д.І., Породько М. Психомоторний розвиток дітей старшого дошкільного віку з аутистичним спектром порушень. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 31. Том 4. – С.262-269. https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/31.214406

8.DOI 10.31392/NPU-nc.series 19.2020.39. Шульженко Д.І., Товкес Ю. Особливості лексико-семантичної сторони мовлення у дітей із розладами аутистичного спектра. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. – № 39. Сер. 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 174-179. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33625

9.Шульженко Д.І. «Особливості психокорекційної роботи з дітьми з аутистичним спектром розладів під час війни». Інтеграція науки і практики в умовах модернізації спеціальної освіти України: збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 березня 2023року / за заг. Ред. С.Д. Яковлевої, Н.В. Кабельнікової. Івано-Франківськ, 2023.С. 366-374. https://www.kspu.edu/About/Faculty/FElementaryEdu/ChairCorrectingEdu/Conference.aspx

10.Шульженко Д.І. Теоретичні основи сімейного виховання дитини з інтелектуальними порушеннями / Д.І. Шульженко, В.А. Осінцева // Молодий вчений. Випуск №7 (119) (2023):48-51. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-7-119-9

11.Nataliia, BAZYMA Lesia,ZALANOVSKA, Iryna,BRUSHNEVSKA, Alina, IVANENKO, Dina,SHULZHENKO, Tetiana, SHVALIUK. The Problem of Mental Development in Children with Autistic Disorders BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience ISSN: 2021, Volume 12, Issue 4, pages: 297-313 https://doi.org/10.18662/brain/12.4/251  Web of Science

12.Svitlana, STEBLJUK , Yuliia,BONDARENKO, Kristina, TOROP , Nataliia, YARMOLA , Iryna, KUZAVA , Dina, SHULZHENKO. Formation of Communication Skills in Junior Schoolchildren with Intellectual Disabilities in the Conditions of Inclusive Education BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience ISSN: 2021, Volume 12, Issue 4, pages: 329-345 https://doi.org/10.18662/brain/12.4/253  Web of Science

13.Martynenko, I., Chorna, H., Omelchenko, M., Shulzhenko, D., Leniv, Z., & Khrypun, D. (2022). Neuropsychological Features of Motivational and Volitional Readiness for School of Six-Year-Old Children with General Speech Underdevelopment. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(3), 211-224. https://doi.org/10.18662/brain/13.3/  Web of Science

14.Vdovenko, V., Kovalova, O., Shulzhenko, D., Bihun, N., Kryvonis, T., & Absalyamova, L. (2022). Modern Methods of Psychotherapy and Psychocorrection. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(3), 236- 250. https://doi.org/10.18662/brain/13.3/  Web of Science

15.Butuzova, L., Shulzhenko, D., Kolykhan, V., Nesprava, M., Podofiei, S., & Mamicheva, O. (2022). Neuropsychological Technologies for Maintaining Occupational Health of an Individual. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(4), 145-158. https://doi.org/10.18662/rrem/14.4/634  Web of Science

16.Victor, RESHETNYAK, Olena, POPADYCH, Nataliia, KORCHAKOVA, Olha, SHYSHOVA, Dina, SHULZHENKO, Viktoriia, SICHKA (2022).Innovations in primary education: Neuropsychological Aspect BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience e-ISSN: 2022, Volume 13, Issue 1, pages: 173-187 | https://doi.org/10.18662/brain/13.3/ Web of Science

Сертифікати

sh-v01 sh-v02 sh-v03 sh-v04 sh-h01