Image
Качуровська Оксана Борисівна
Посада: доцент кафедри логопедії та логопсихології
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес осіб з особливими освітніми потребами та розвиток інформаційної культури майбутніх логопедів
Членство ГО: член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
Викладає дисципліни: Методики діагностики та корекції розвитку дітей із тяжкими порушеннями мовлення, Інформаційні технології та технічні засоби в логопедії, Психолого-педагогічна діагностика, Інноваційні технології в системі інклюзивної освіти
Основні публікації
  1. Базима Н.В., КачуровськаО.Б., Коломієць Ю.В., Мартиненко І.В.; за ред. Шеремет М.К., Мартиненко І.В.Дитина з труднощами в навчанні в інклюзивному класі: Навчально-методичний посібник. Видавництво ДІА.Київ, 2019. 148 с.
  2. Качуровська О.Б.. Технології дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції .ПНПУ імені В.Г. Короленка. Полтава ТОВ «АСМІ», 2020. С. 60-64.
  3. Качуровська О.Б. Інформаційно-комунікативні технології у навчанні дітей з порушеннями психофізичного  розвитку. Наукові записки :Збір.наук.статей НПУ ім.М.П. Драгоманова К.: НПУ, 2017. С. 134-139
  4. Качуровська О.Б. Інтернет-технології як фактор соціалізації підлітків з обмеженими можливостями. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференціїЗб. наук. праць. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. С. 29-33.
  5. КачуровськаО.Б. «Інформаційно-комунікаційні технології в інклюзивному просторі» " Materialeleconferinţeiştiinţificeinternaţionale "Asistențacomplexă a copiilorcucerințeeducaționalespecialeînmediuleducaționalincluziv", Chişinău, 10 decembrie 2020 / coordonatoriştiinţifici: RacuAurelia[al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. UPS "IonCreangă"). –575 p. : ст. 151-157
Сертифікати

ka-h01